Luonnon monimuotoisuuden lisääminen golfkentillä

Suomen Ympäristökeskuksen biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro.

Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro kertoi Golfin ilmastoseminaarissa omassa esityksessään siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa luontoomme, ja millaiset mahdollisuudet golfkentillä on lisätä luonnon monimuotoisuutta. Lumiaron esitys nauhoitettiin teamsin avulla, joten se on kokonaisuudessaan katsottavissa alla olevasta linkistä. Tässä artikkelissa nostetaan muutamia kiinnostavia kohtia sekä erityisesti golfin kannalta positiivisia asioita.

Biodiversiteetti voidaan jakaa kolmeen ryhmään, eli se on luonnon monimuotoisuutta luontotyypeittäin, lajeittain tai geenirikkauden perusteella. Geneettinen monimuotoisuus on koko evoluution perusta, ja silloin kun sitä on, luonto pystyy sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. Merkittävä huomio on, että uhanalaisten lajien osuus kasvaa hälyttävää vauhtia Suomessa, ja eniten uhanalaisia lajeja elää metsissä ja perinneympäristöissä. Syitä siihen ovat metsien käyttö, vanhojen metsien ja lahopuiden väheneminen sekä muut metsäluonnon muutokset. Perinneympäristöissä uhkana on avoimien alueiden sulkeutuminen; niittyjen, soiden ja rantojen umpeenkasvu ja metsittyminen. Sen sijaan tulevaisuuden uhkatekijät liittyvät ilmastonmuutokseen ja vieraslajien vaikutukseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset
Jäätalvi 2005/2006 oli viimeinen, jolloin Suomenlahti jäätyi kokonaan, ja siihen asti sitä pidettiin normaalina olosuhteena. Jäätilanne vuoden 2018–2019 satelliittikuvissa kertoo sen, että Suomenlahdella meri on kokonaan auki, mutta merenlahdet ovat jäätyneet. Vuoden 2020 talvi oli ensimmäinen, jolloin merenlahdetkaan eivät jäätyneet eikä eteläiseen Suomeen satanut lainkaan lunta. Satelliittikuvassa näkyy myös miten jokia pitkin mereen valuu sameaa kiintoainetta, joka rehevöittää merta. – Tämä oli ennustettu tilanne, Riku Lumiaro kertoo, mutta odotin sen tapahtuvan vasta 2030-luvulla.
Suomen ilmasto on jo lämmennyt, sillä keskilämpötila on noussut 1850-luvusta alkaen 2,6 astetta. Voimakkainta lämpeneminen on ollut alkutalvella, erityisesti joulukuussa, lähes 5 astetta. On myös huomioitava ääriolosuhteiden lisääntyminen, esimerkiksi lämpöennätyksiä mitataan usein. Myös luonto muuttuu uusien lajien myötä.

Suomi lämpenee muita maita nopeammin
Suomessa lämpötila nousee lähes kolme kertaa niin nopeasti kuin maapallolla keskimäärin. Ja mikäli  ilmaston lämpeneminen saadaan hallintaan kaikkien maiden yhteisillä ponnistuksilla ja suunnitelman mukaan, Suomen ilmasto lämpenee vuoteen 2100 mennessä 5,1 astetta. Siis ilman mullistavia keksintöjä, joilla kasvihuonekaasut saadaan nopeammin ilmakehästä poistettua tuo 5,1 astetta on toteutumassa. Se tarkoittaa sitä, että 50 vuoden kuluttua lämpötila on noussut 4 astetta, ja meillä on Etelä-Saksan ja Unkarin ilmasto keskisessä Suomessa. Pohjoismaiset lajit tulevat taantumaan ja se koskee erityisesti lintuja ja hyönteisiä. Kuivat mäntykankaat kuusittuvat ja lehtimetsät lisääntyvät. Kosteikot ja perinneympäristöt kasvavat umpeen ja muuttuvat rehevimmiksi.
Lumiaron esityksessä nostetaan golfkentät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta lisäämällä samalla asiakkaiden viihtyisyyttä. Kuivien niittyjen perustaminen pelialueen laidoille, luonnonkukkien istuttaminen, jalojen lehtipuiden istuttaminen ja järeiden puiden sekä lahopuiden säästäminen ovat monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä. Kentän alueella olevat kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja sitä voi tukea rakentamalla hyönteishotelleja, lahopuuaitoja ja tekopökkelöitä. Linnunpönttöjen asennusta onkin kentillä harrastettu jo vuosia. Vieraslajien torjunta on yksi tärkeä toimi.

Golfkentät kertomaan luonnon monimuotoisuudesta
Yli 150 000 harrastajaa pelaa golfia ja kentillä vierailee muitakin, ja heille voi kertoa kentän toimista luonnon hyväksi mielenkiintoisella tavalla. Se on samalla kertomus luonnon merkityksestä suomalaisten hyvinvoinnille ja elinkeinoelämälle. – Ainoastaan suomalaiset voivat turvata Suomen luonnon monimuotoisuuden, Lumiao korostaa. Luonnon monimuotoisuus on jatkossa otettava huomioon kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jokainen yksilö tekee omat valintansa omien arvojensa ja elämäntilanteensa mukaan.