Yhdistyksen säännöt

Suomen Golfkentät ry (rek. no 185.510)


NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

1 § Nimi ja kotipaikka

 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentät ry, ruotsiksi Golfbanorna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä englanniksi Finnish Golf Course Owners Association.
 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen ja sen pöytäkirjakielenä on suomi.

2 § Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäseninään olevien golfkenttäyhteisöjen välisenä yhteistyöelimenä. Yhdistys kehittää golfkenttien ylläpitoon, hoitoon ja palvelutasoon liittyviä toimintoja. Yhdistys edistää golfalan yleisiä toimintaedellytyksiä ja valvoo jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja.

3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. ohjaa jäsentensä toimintaa,
 2. järjestää säännöllisesti yhteisiä neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia,
 3. tuottaa asiantuntijapalveluja jäsentensä käyttöön,
 4. harjoittaa tutkimus-, valistus-, tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja neuvontatoimintaa,
 5. edistää neuvoin golfkenttien turvallisuuden parantamiseen liittyviä toimia,
 6. pitää yhteyttä Suomen Golfliittoon tai muihin vastaaviin järjestöihin siten, että pelaajien ja palvelutuottajien edut voidaan turvata,
 7. pitää yhteyksiä golfkenttien eri henkilöstöryhmien perustamiin yhdistyksiin sekä asianomaisiin työmarkkinajärjestöihin,
 8. pitää yhteyttä viranomaisiin, päättäjiin ja alan sidosryhmiin,
 9. pitää yhteyttä alan kansainvälisiin kattojärjestöihin,
 10. pitää yhteyttä kansainvälisiin golfkenttäpalveluja tuottaviin yhteisöihin,
 11. voi liittyä jäseneksi niihin liittoihin ja yhdistyksiin, jotka ovat sen toiminnan kannalta tarpeellisia,
 12. voi olla omistajana tai osakkaana yrityksissä, jotka ovat sen toiminnan kannalta tarpeellisia.

4 § Toiminnan rahoitus

 1. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.
 2. Yhdistys ei harjoita liiketoimintaa.

JÄSENET

5 § Jäsenet

 1. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä osakeyhtiö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistajaa ja/tai hallinnoi golfkenttää ja joka hyväksyy näiden sääntöjen 2§:ssä ilmenevän tarkoituksen sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
 2. Yhdistykseen voidaan hyväksyä määräajaksi yhteistyöjäseneksi luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
 3. Varsinaisen jäsenen ja yhteistyöjäsenen hyväksyy hallitus.

6 § Jäsenen oikeudet

 1. Päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.
 2. Jäsenellä, jolla on erääntyneitä maksuja ei ole äänioikeutta.
 3. Jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen kokoukselle kuuluva asia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi jos ilmoittaa siitä kirjallisesti viimeistään 6 viikkoa ennen yhdistyksen kokousta niin että hallitus voi ottaa asian kokousasioihin. Hallitus antaa asiasta lausunnon yhdistyksen kokouksessa.

7 § Jäsenmaksu

 1. Varsinaisen jäsenen ja yhteistyöjäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, jonka yhdistyksen syskokous määrää seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 2. Jäsenmaksu on maksettava kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

8 § Jäsenyyden päättyminen

 1. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.
 2. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä. Yhdistyksen hallituksella on myös oikeus erottaa jäsenmaksun laiminlyönyt jäsen, erottamispäätöksen voi jäsen saattaa yhdistyskokouksen ratkaistavaksi jättämällä kirjallisen hakemuksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Asia on käsiteltävä ensimmäisessä mahdollisessa sääntömääräisessä yhdistyskokouksessa.
 3. Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitteet, jotka sille eroamisvuonna kuuluvat.

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

9 § Toimielimet

 1. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyskokous siten kuin jäljempänä määrätään.
 2. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

10 § Yhdistyksen kokoukset

 1. Varsinaisia yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna touko-kesäkuun aikana ja syyskokous vastaavasti marras-joulukuun aikana.
 2. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyskokous tai hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien.

11 § Yhdistyksen kokouksen tehtävät
Yhdistyskokouksen tehtäviin kuuluu erityisesti:

 1. käsitellä yhdistyksen toiminnan periaatteelliset kysymykset,
 2. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä,
 3. päättää rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä.

12 § Yhdistyksen kokouksen kokouskutsu
Kokouksutsu on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostin tai vastaavan välineen välityksellä jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

13 § Osallistuminen ja päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

 1. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kokouksissa yksi (1) ääni sekä läsnäolo- ja puheoikeus. Yhteistyöjäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
 2. Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, kuitenkin siten, että henkilövaaleissa ratkaisee arpa.
 3. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuksiaan, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
 4. Etäosallistuminen yhdistyskokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta. Hallitus päättää etäosallistumisesta.
 5. Yhdistyskokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.
 6. Hallituksen jäsenellä sekä yhdistyksen toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyskokouksessa.
 7. Yhdistyskokous voi sallia läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

14 § Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdstyksen kevästkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku hallituksen siihen määräämä hallituksen muu jäsen avaa kokouksen,
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
 5. käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
 6. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku hallituksen siihen määräämä hallituksen muu jäsen avaa kokouksen,
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
 5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, mikäli heidän toimikautensa on päättymässä,
 7. päätetään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruudet,
 8. päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulujen korvauksista,
 9. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalentervuodeksi,
 10. valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa,
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

HALLITUS

15 § Hallituksen toimikausi ja jäsenet
yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viidestä seitsemään (5-7) muuta varsinaista jäsentä ja sama määrä varajäseniä, jotka ovat henkilökohtaisia. Hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa yhdistykseen tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön.
Hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet (1/2) tai lähinnä puolet (pyöristettynä alaspäin) on vuosittain erovuorossa yhdistyskokouksen päätöksen mukaisessa järjestyksessä. Jos hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai varajäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan järjestön seuraavassa kokoukseesa toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa.

16 § Hallituksen tehtävät
Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti

 1. johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lakien, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 2. valmistella yhdistyskokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
 3. tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 4. hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
 5. huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
 6. päättää yhdistyksen taloussäännöstä ja valvoa sen noudattamista
 7. ottaa ja erottaa yhdistyksen johtavat toimihenkilöt sekä hyväksyä työsuhteen ehdot niiltä osin, kun tehtävää ei ole annettu toimitusjohtajalle.

Hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä.

17 § Hallituksen kokous ja koolle kutsuminen, osallistuminen ja päätöksenteko

 1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
 2. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä tai varajäsentä. Kokoukset voidaan myös pitää puhelimen tai sähköpostin välityksellä.
 3. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistö mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

18 § Yhdistyksen toimitusjohtaja
Yhdistyksellä voi olla toimitusjohtaja ja muita tarvittavia toimihenkilöitä. Johtavasta toimihenkilöstä voidaan hallituksen päätöksellä käyttää myös muuta nimitystä kuin toimitusohtaja.

19 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myöntää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden muille henkilöille.

20 § Toiminta- ja tilikausi, toiminnantarkastus

 1. Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
 2. Hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat vuosittain kuukautta ennen kevätkokousta toiminnatarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta kevätkokoukselle esitettäväksi.

21 § Sääntöjen muuttaminen
Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa yhdistyskokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Muutosehdotukset on käsiteltävä hallituksessa ennen niiden käsittelyä yhdistyskokouksessa.

22 § Yhdistyksen purkaminen

 1. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta, ja siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
 2. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi sen varat luovutetaan viimeisen purkeutumisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
  ​​​​​​​

23 § Muita määräyksiä
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.


Jäsenhakemuksen voit täyttää tästä >